Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗಳು

1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆ

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,2

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpatbl-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 27821610

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864080

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864081

2

ಸಪ್ರಾಸಾಅ, ನಂಗ್ಲಿ

ನಂಗ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpngl-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08155-543340

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864058

3

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,2

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpbgpl-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08150-782112

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864067

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864068

4

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ರಾಯಲ್ಪಾಡು

ರಾಯಲ್ಪಾಡು ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckprlpd-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08157-243969

5

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpgbdr-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08155-84575

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863499

6

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpgndp-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08229-222106

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864062

7

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpckdm-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2542854 / 238479

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864065

8

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ರಾಮನಗರ

ರಾಮನಗರ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,2

ಮಿಂಚಂಚೆ-ckprmng-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08383-242278

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864073

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864075

9

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ನಿಪ್ಪಾಣಿ/ಕೊಗ್ನಳ್ಳಿ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ/ಕೊಗ್ನಳ್ಳಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,2

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpnpn-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08338-292466

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864078

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864079

10

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಕಾಗವಾಡ

ಕಾಗವಾಡ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpkgwd-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08339-292452

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864059

11

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಝಳಕಿ(ಬಿಜಾಪುರ)

ಝಳಕಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,2

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpzlk-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08422-284402 / 282054

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864076

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864077

12

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಆಲಂದ

ಆಲಂದ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpalnd-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08477-203707

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864060

13

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ಹುಮ್ನಾಬಾದ್

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,1

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,2

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckphmbd-rtoka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08483-270659

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864069

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864070

14

ಸಪ್ರಾಸಾಅ, ಹಗರಿ

ಹಗರಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckphgr-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 08392-265065

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864064

15

ಸಪ್ರಾಸಾಅ,ತಲಪಾಡಿ

ತಲಪಾಡಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckptlpd-rto-ka@nic.in

ದೂರವಾಣಿ : 0824-2286698

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864063

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಗೇಟ್-1, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡಾ.ಬಿಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22353855

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5848976 | Site Last updated on :: 03-08-2019