Sunday, August 25, 2019,

Menu

 
Back

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿಂಚಂಚೆ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ / ಇಮೇಲ್ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ನೆಲಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ,  ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :
080-22353912, 080-22032548
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22352769
ಆಯುಕ್ತರು
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ,
ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22214900
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 - 22235804
ಮೊಬೈಲ್  : 9449863211
ಮಿಂಚಂಚೆ : transcom@nic
ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ),
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22235716
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22235176
ಮಿಂಚಂಚೆ : jctadmn-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863212
ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು
(ಪ್ರವರ್ತನ-ದಕ್ಷಿಣ),
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22236698
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 22232459
ಮಿಂಚಂಚೆ : jctenfs-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863214
ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು
(ಪ್ರವರ್ತನ-ಉತ್ತರ)
C/o ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್‍ಪುರ ನವನಗರ ಪೋಸ್ಟ್
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0836-2322206
ಮಿಂಚಂಚೆ : jctenfn-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863216
ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22272461
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22272461
ಮಿಂಚಂಚೆ : jctsta-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863213
ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು
(ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ),
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 080-22243717
ಮಿಂಚಂಚೆ : jcteeg-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863215
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು
(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ),
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22271100
ಮಿಂಚಂಚೆ : jctbng-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863217
ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 080-22216452
ಮಿಂಚಂಚೆ : lotc-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863220
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-1 (ಅಕೌಂಟ್ಸ್)
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 080-22215482
ಮಿಂಚಂಚೆ : fa1tc-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863218
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-2 (ಆಡಿಟ್),
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 080-22243890
ಮಿಂಚಂಚೆ : fa2tc-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449863219
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರವರ್ತನ-ದಕ್ಷಿಣ),
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 
ಮೊಬೈಲ್ : 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರಾ.ಸಾ.ಪ್ರಾ-ಮ.ವಾ),
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 080-22225805
ಮೊಬೈಲ್ : 9449864082
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರಾ.ಸಾ.ಪ್ರಾ-ಸ.ವಾ),
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 
ಮೊಬೈಲ್ : 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇ.ಶಾ.ಕ್ರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 
ಮೊಬೈಲ್ : 
ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ : 080-22213225
ಮಿಂಚಂಚೆ : adstc-tran-ka@nic.in
ಮೊಬೈಲ್ : 9449864089
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5886552 | Site Last updated on :: 23-08-2019