Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

1

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಗೋರಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಕೆಎ-07

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಕೋಲಾರ

ದೂರವಾಣಿ : 08152-222039

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864007

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtoklr-ka@nic.in

2

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಕೋರಮಂಡಲ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್-563122.

ಕೆಎ-08
ಸಪ್ರಾಸಾಅ., ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.

ದೂರವಾಣಿ : 08153-260214

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864008

ಮಿಂಚಂಚೆ : artokgf-ka@nic.in

ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗಳು

1

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,

ನಂಗ್ಲಿ,

(ಕೋಲಾರ)

ನಂಗ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ದೂರವಾಣಿ : 08155-543340

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864058

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpngl-rto-ka@nic.in

2

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,

ರಾಯಲ್ಪಾಡು,

(ಕೋಲಾರ)

ರಾಯಲ್ಪಾಡು ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ದೂರವಾಣಿ : 08157-243969

ಮಿಂಚಂಚೆ: ckprlpd-rto-ka@nic.in
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314167 | Site Last updated on :: 16-10-2019