Friday, March 31, 2017,

Menu

 
Back

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಮೂಲ
1
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ 1988
ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989
2
ಮೋಟಾರು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೬೧
3
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯಿದೆ,ಮಾರ್ಚ್ 2014 ವರೆಗೆ
4
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
5
2010 ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2 ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
6
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
7
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2010 ಕಾಯ್ದೆ
8
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪುಟ
9
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
10
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989
11
ರಸ್ತೆ ಸಾಗಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆ: 2007 & 2011
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 1172005 | Site Last updated on :: 30-03-2017