Tuesday, December 18, 2018,

Menu

 
Back

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಮೂಲ
1
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ 1988
ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989
2
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ), 2018
3
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017 ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ದಿನಾಂಕ 31.03.2017
4
ಮೋಟಾರು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೬೧
5
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯಿದೆ,ಮಾರ್ಚ್ 2014 ವರೆಗೆ
6
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
7
2010 ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2 ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
8
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
9
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2010 ಕಾಯ್ದೆ
10
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪುಟ
11
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
12
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989
13
ರಸ್ತೆ ಸಾಗಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆ: 2007 & 2011
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 4735944 | Site Last updated on :: 14-12-2018