Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಮೂಲ
1
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ 1988
ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989
2
Karnataka Motor vehicles Act (Section 200 of M.V.Act, 1988)
3
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ), 2018
4
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017 ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ದಿನಾಂಕ 31.03.2017
5
ಮೋಟಾರು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೬೧
6
2010 ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2 ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
7
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
8
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2010 ಕಾಯ್ದೆ
9
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪುಟ
10
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ
11
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989
12
ರಸ್ತೆ ಸಾಗಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆ: 2007 & 2011
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314132 | Site Last updated on :: 16-10-2019