Tuesday, February 20, 2018,

Menu

 
Back

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ. ನಂ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮೂಲ
1
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-424/16-17 07-02-2018
2
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಪರೇಟರ್ ಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-568/17-18 07-02-2018
3
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರವರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-569/17-18 07-02-2018
4
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ತೆರಿಗೆ/ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಹಾಯಕರು/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-440/14-15 07-02-2018
5
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-570/17-18 07-02-2018
6
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-307/14-15 07-02-2018
7
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-3/PR-583/09-10 07-02-2018
8
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-3/PR-584/09-10 07-02-2018
9
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-5/PR-20/90-91 07-02-2018
10
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-2/PR-49/09-10 07-02-2018
11
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-080/09-10 07-02-2018
12
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-4/PR-55/86-87 07-02-2018
13
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-308/14-15 07-02-2018
14
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-06/PR-091/2014-15 07-02-2018
15
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-4/PR-69/14-15 07-02-2018
16
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-07/PR-204/14-15 07-02-2018
17
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಕರಡು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-2/PR-88/14-15 07-02-2018
18
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-5/PR-206/14-15 07-02-2018
19
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-3/PR-168/14-15 07-02-2018
20
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತೆರಿಗೆ/ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಹಾಯಕರು/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. No:CT/EST-1/PR-416/16-17 07-02-2018
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 3099297 | Site Last updated on :: 20-02-2018