ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಕಾಲಾವಧಿ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

NO: TD 193 TDO 2021

ದಿ: 01-04-2019 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ HSRP ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 17-11-2023.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 21-08-2023 2.96 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. ಸಾಆ/ರಾಸಾಪ್ರಾ/ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಪ್ರಕಟಣೆ/23-24

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಡಿ 02 ಟಿಡಿಆರ್ 2023

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 06-07-2023 989.08 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3.  ಸಂ:ಸಾಆ/ನೋಂ-1/ವೈವ-635/2019-20  ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - VI ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು  ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 18-09-2021  8.47 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4.

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-84/2018-19(2)

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಸೂಚಿತ ʼಸಕಾಲʼ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ (ಕಾಗದ) ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 03-08-2021

384.04 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-34/18-2019

ಒಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ (DL) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ De-Duplication ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 04-09-2020

1.23 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-83/19-2020

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌ ಸ್ತೇಜ್-‌4 ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಸ್ತೇಜ್-6 ವಾಹನಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅವಧಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 02-07-2020

247 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7. ಸಂ.ಸಾಆ/ಪ್ರ-3/ವೈವ-256/19-2020

ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತತೆ

ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 01-06-2020

991 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8. ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-47/19-2020

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರಥಿ-4 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 27-5-2020

885 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9. ಸಂ.ಸಾಆ/ಪ್ರವರ್ತನ-3/ಕೋವಿಡ್‌ - 19/2020-2021

ಖಾಸಗಿ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19‌ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 19-5-2020 2.81 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10. ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-47/19-2020

ಹಸಿರು ವಲಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ

ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 04-05-2020  4.78 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11. No.RT-11036/16/2018-MVL

ಸರ್ವೋಚ್ಚ‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಮಾರ್ಥ್‌ ರವರು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ BS-4 ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 20-04-2020 1.49 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12. ಸಂ.ಸಾಆ/ನೋಂದನಣಿ-1/ಪಿಆರ್ - 24/2018-19

AIS:052 ಮತ್ತು AIS:119 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ SLEEPER COACH

ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07/04/2020 1.32 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13. No.STA-6/SCP/PR-20/2019-20

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 23/03/2020 787 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14. ಸಾಆ/ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/2019-20

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 18/03/2020 157 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15  -------------------

ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್-‌4 ಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ‌ (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕನ್ಷ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮೆಂಟ್‌

ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ / ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ

ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ದಿನಾಂಕ :31.03.2020ರ ಒಳಗಾಗಿ

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07/03/2020  75.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16. ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-328/2014-15(Vol.3)

ರಾಜಸ್ವ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು (Revenue Refund)

ಖಜಾನೆ-2ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 03/03/2020 5.90 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17. ----------------

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - IV ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - VI

ಮಾದರಿಯ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ  ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 21/02/2020 11.7 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18. ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-24/2019-20

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ರಾಜೀ ದಂಡವನ್ನು ವಾಹನ್-‌೪ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 19/02/2020  926 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19.  ----------------  31ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 14/01/2020 11.6 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20. ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ - 571/2014-15(3)

ಸಹಾಯಧನದಡಿ ವಿತರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ

TS ನೋಂದಣಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 27/12/2019 136 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21. -----------------

ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಮನಗಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16/10/2015 783.44 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22. ----------------- ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16/05/2015 811.05 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23.  ಪ್ರವರ್ತನ-1/ವೈವ-87/2001-02 ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು ಆದೇಶ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 09.03.2022 1.06 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-08-2023 04:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080