ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಾಹನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

         

 

 

   

 ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

2024-2025

  ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1. ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  424.22 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  424.77 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

        (2023-2024)

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

ಏಪ್ರಿಲ್‌

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   424.25 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 425.09KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಮೇ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  424.06 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.46 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಜೂನ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  425.02 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 425.55 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಜುಲೈ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  425 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 425.53 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.59 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 425.15 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.23 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.78 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.28 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.77 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8.

ನವೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.21 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.76 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.24 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.77 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10.

ಜನವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  424.8 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  425.56 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.

ಫೆಬ್ರವರಿ
 ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  424.59 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  425.16 KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.

ಮಾರ್ಚ್‌
ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.44 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 424.77 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

         

                     ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

                                (2022-2023)


 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

ಏಪ್ರಿಲ್‌- ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   447.36 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 444.43 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ನವೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  429.49 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 425.05 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  424.41 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 425.13 kB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಜನವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  427.54 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 427.88 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಫೆಬ್ರವರಿ
 
 ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   424.92 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  425.46 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಮಾರ್ಚ್
ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  424.60 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  425.08 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

                                        (2021-2022)

 

2021-2022 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಟಿನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ವಾಹನಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2021-2022 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ವಾಹನಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

(2020 - 2021)

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   447.36 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 444.43 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಮೇ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.51 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.40 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3. ಜೂನ್ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.30 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.86 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4. ಜುಲೈ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.38 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.87 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5. ಆಗಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.34 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.46 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.28 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.47 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.64 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.45 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8. ನವೆಂಬರ್ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.31 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.46 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.33 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.46 KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10. ಜನವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.67 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.89 KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.35 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.47 KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12. ಮಾರ್ಚ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  447.40 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  444.43 KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-05-2024 12:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080