ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಕಾಲಾವಧಿ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪ&ಇ-ಆ/ವೈವ-10/2023-24

ಡಿಎಲ್‌ ‍&‍ ಆರ್‌ ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧ Exit Management Plan‌ & New Smart Card Project ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್.

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 22-11-2023  266.41  KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-257/2022-23‌

ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.‌

ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  06-10-2023  320.38 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-250/2022-23‌  ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  06-10-2023  428.31 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-35/2012-13‌

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.‌

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16-09-2023 241.96 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಸಂ:ಸಾಆ/ಗಣಕ/ಎಲ್.ಟಿ.ಡಿ ಜಿ.ಇ.ಬಿ/ಪಿಆರ್-01/2018-19

vehicle Tracking platform for Safety & Enforcement ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 12-12-2022 416.75 KB    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-82/2022-23

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಟೆಂಡರ್.‌

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 03-12-2022 147.85 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-83/2022-23

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಟೆಂಡರ್.‌

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 03-12-2022 412.48 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-84/2022-23

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಥಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಟೆಂಡರ್.‌

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 02-12-2022 163.52 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-೧/ಪಿಆರ್-01/2022-23

ಸಾರಿಗೆ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ‌ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 01-08-2022 249.09 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಸಾಆ:ಪೀಕ-1:ಪಿಆರ್-‌15:2021-22

ಸಾರಿಗೆ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 11-11-2021 156.81KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಸಂಖ್ಯೆ.ಸಾಆ/ನೋಂದಣಿ-1/ಪಿಆರ್-‌64/2018-19

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿ:31/03/2019 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಹನಗಳಿಗೆ HSRP ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್‌ ಕುರಿತು.

 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 30-09-2021 286.96KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪ ಮತ್ತು ಇ-ಆ/ಪಿಆರ್-14/2021-22

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನೆಟ್‌ ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿವುಳ್ಳ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು/ ಸೇವಾದಾರರಿಂದ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  18-09-2021‌ 351.06 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಪ್ರಾಸಾಅ:ಬೆಂ(ಕೇಂ)/ಟೆಂಡರ್/2021-22‌

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು(ಕೇಂದ್ರ) ಕಛೇರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 06-09-2021 124.24 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 No.CT/F&B-3/PR-60/2021-22

ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್‌ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 16-08-2021 265.03 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15  ಉಸಾಆ/ಕಲ/ಟೆಂಡರ್/2021-22‌

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ (ಹೊಸ ಆರ್.ಟಿ.ಒ. ಕಛೇರಿ)‌ ಕಲಬುರಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  13-08-2021  541.71 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಸಾಆ/ನೋಂದಣಿ-1/ಪಿಆರ್-‌64/2018-19

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ HSRP ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನದ ನೋಟೀಸ್.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 22-07-2021 397.43 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17  No.CT/F&B-3/PR-141/2016-17  ಜ್ಞಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್‌ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ .  ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  23-06-2021  385.02 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18  No.CT/F&B-3/PR-76/2014-15  ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ   23-06-2021  394.14 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19  No.CT/F&B-3/PR-418/2013-14  ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ   23-06-2021  486.92 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 No.CT/F&B-3/PR-141/2016-17

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್‌ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 26-04-2021 230.25 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-1/ಪಿಆರ್-‌49/2020-21

U.P.S, EPABX, CC.TV, AC ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16-04-2021 530.17 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-1/ಪಿಆರ್-‌50/2020-21

ಕೊಳಾಯಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16-04-2021 547.51 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23 No.CT/F&B-3/PR-418/2013-14 ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 16-12-2020 78.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 No.CT/F&B-3/PR-76/2014-15

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 16-12-2020 77.8 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಸಂ:ಸಾಆ:ಪೀಕ.3:ಪಿಆರ್.283:2010-11

ನೆಲಮಂಗಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ತಪಾಸಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 07-11-2020 222 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಸಂ:ಸಾಆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ-5/ಪಿಆರ್-‌72/2018-19

ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ www.eproc.karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 24-8-2020 222.95 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಸಂ:ಪ್ರಾಸಾಅ:ಬೆಂ(ಪೂರ್ವ):/ಟೆಂಡರ್/2020-21 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು(ಪೂರ್ವ) ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 20-6-2020 198 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಸಂ:ಸಾಆ:ಪೀಕ.3:ಪಿಆರ್.283:2010-11 ನೆಲಮಂಗಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ತಪಾಸಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 10-6-2020 368 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-1/ಪಿಆರ್-‌01/2020-21 ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.eproc.karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 17-04-2020 381 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-11-2023 11:19 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080