ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ನಮೂನೆಗಳು

 

ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ

 

 

ನಮೂನೆ 1

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ  ಪತ್ರ

ನಮೂನೆ 1 ಎ

ಕಲಿಯುವವರ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ವರ್ಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ

ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ದ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 2

ನಿರ್ವಾಹಕರ‌ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 15

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 11

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 12

ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕುರಿತು ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 13

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 16

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಿನಾಶದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಕಲುಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ನಮೂನೆ 

ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 17

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-06-2020 04:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin