ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 20

ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ 25

ಮೋಟಾರು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 27

ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 28

ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ನಮೂನೆ 29

ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 30

ವಾಹನದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 31

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 32

ವಿಳಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ

ನಮೂನೆ 33

ನೋಂದಣಿ ನಂತರದ ಬಾಡಿಗೆ (ಕಂತು) ಖರೀದಿ/ಭೋಗ್ಯ/ಅಡಮಾನ ಆಧಾರದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 34

ನೋಂದಣಿ ನಂತರದ ಬಾಡಿಗೆ (ಕಂತು) ಖರೀದಿ/ಭೋಗ್ಯ/ಅಡಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟೀಸ್

ನಮೂನೆ 35

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-01-2020 06:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin