ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಕಾಲಾವಧಿ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-34/18-2019

ಒಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ (DL) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ De-Duplication ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 04-09-2020

1.23 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-83/19-2020

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌ ಸ್ತೇಜ್-‌4 ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಸ್ತೇಜ್-6 ವಾಹನಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅವಧಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 02-07-2020

247 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3 ಸಂ.ಸಾಆ/ಪ್ರ-3/ವೈವ-256/19-2020

ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತತೆ

ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 01-06-2020

991 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4 ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-47/19-2020

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರಥಿ-4 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 27-5-2020

885 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5 ಸಂ.ಸಾಆ/ಪ್ರವರ್ತನ-3/ಕೋವಿಡ್‌ - 19/2020-2021

ಖಾಸಗಿ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19‌ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 19-5-2020 2.81 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6 ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-47/19-2020

ಹಸಿರು ವಲಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ

ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 04-05-2020  4.78 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7 No.RT-11036/16/2018-MVL

ಸರ್ವೋಚ್ಚ‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಮಾರ್ಥ್‌ ರವರು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ BS-4 ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 20-04-2020 1.49 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8 ಸಂ.ಸಾಆ/ನೋಂದನಣಿ-1/ಪಿಆರ್ - 24/2018-19

AIS:052 ಮತ್ತು AIS:119 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ SLEEPER COACH

ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07/04/2020 1.32 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9 No.STA-6/SCP/PR-20/2019-20

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 23/03/2020 787 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಸಾಆ/ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/2019-20

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 18/03/2020 157 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

 -------------------

ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್-‌4 ಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ‌ (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕನ್ಷ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮೆಂಟ್‌

ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ / ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ

ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ದಿನಾಂಕ :31.03.2020ರ ಒಳಗಾಗಿ

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07/03/2020  75.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-328/2014-15(Vol.3)

ರಾಜಸ್ವ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು (Revenue Refund)

ಖಜಾನೆ-2ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 03/03/2020 5.90 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

----------------

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - IV ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - VI

ಮಾದರಿಯ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ  ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 21/02/2020 11.7 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-24/2019-20

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ರಾಜೀ ದಂಡವನ್ನು ವಾಹನ್-‌೪ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 19/02/2020  926 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

 ----------------  31ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 14/01/2020 11.6 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ - 571/2014-15(3)

ಸಹಾಯಧನದಡಿ ವಿತರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ

TS ನೋಂದಣಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 27/12/2019 136 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2020 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin