ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿಷಯ 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

    ಕಾಲಾವಧಿ      

        ಗಾತ್ರ        

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಆ.ರಾಸಾಪ್ರಾ/ಸಭೆ/2021-22

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಿ: 06-12-2021 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಭೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪಟ್ಟಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ 24-11-2021  5.12 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

 ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಆ.ರಾಸಾಪ್ರಾ/ಸಭೆ/2021-22

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2021 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಆಂಗ್ಲ

 ಇಲಾಖೆ  24-11-2021  3.22 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 3

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ-1/ವೈವ-96/2011-12

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ  04-10-2021  1.61 MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4

No:STA-6/TMGS/Meeting/2019 (Kolar - CB Pur Sector)

ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಲಯಗಳ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 09-09-2021 ರಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ   ಇಲಾಖೆ 02-09-2021 

2.72 MB

 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಸಂ.ಪ್ರಾಸಾಪ್ರಾ/ಬೆಂ/(ಗ್ರಾ) (ನ)/ಮ.ವಾ/ಸಭೆ/2021-22

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ(ರಿ) ಇವರು ದಿನಾಂಕ:07-04-2021 ರಿಂದ ಆನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುಷ್ಖರ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸಭೆಯ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

01-04-2021

169.24 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6 No:STA-6/TMGS/Meeting/2020-21 ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-03-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ 12-03-2021 1.02 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 No:STA-6/TMGS/Meeting/2020-21 ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-03-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ 05-03-2021 1.34 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 No:STA-6/TMGC/Meeting/2020-21

ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30-01-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

 ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 22-01-2021 154.9 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

 

ಸಂ.:ಸಾಆ/ನೋಂದಣಿ-1/ಪಿ ಆರ್-‌ 734/2020-21

32ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹೆ 2021 ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 11-01-2021 676.9 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಸಂ.:ಸಾಆ/ನೋಂದಣಿ-1/ಪಿ ಆರ್-‌ 703/2020-21

ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ / ಪೊಲೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವರ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 21-12-2020 248.6 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಸಂ.:ಸಾಆ.ರಾಸಾಪ್ರಾ/ಸಭೆ-1/2020-21

ದಿನಾಂಕ: 09-12-2020 ರಂದು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16-12-2020ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 25-11-2020 1.04 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 05/12/2020 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 13-11-2020 1.57 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಸಂ:ಟಿಡಿ 121 ಟಿಡಿಓ 2020(ಭಾ-2) ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರೂ 5000/-ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31-07-2020 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07-07-2020 147 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಸಂ:ಪ್ರಾಸಾಆ/ಆರ ರಾಸಾನಿ/ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್/ವೈವ-4/2020-21 ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ವಮುದ್ರಿತ ಭದ್ರತಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್‌ ರೂಪದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 22-06-2020 134 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-‌06/2011-12 ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಗಳ ನವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 10-06-2020 93 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಸಂ. ಸಾಆ/ನೋಂದಣಿ-2/ವೈವ-111/14-15 ಮುಂಗಡ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 2020ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  6-6-2020  540 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಸಂ:ಎಸ್‌ಟಿಎ-5/ಇಐಬಿ/ಪಿಆರ್‌ - 16/2020-21 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 4-6-2020 192 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪ್ರವರ್ತನ-3/ಪಿಆರ್-‌81/2020-21 ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4-6-2020 139 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ------------- ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಫೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿ:೦೭-೦೬-೨೦೨೦ ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: 080 45557230 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07-06-2020 202 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 -------------- ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ರ ಸಂಬಂಧ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರುಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವಾಗಿ ರೂ. 5000/- ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 9-5-2020 117 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ------------- ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ರ ಸಂಬಂಧ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವಾಗಿ ರೂ. 5000/- ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 6-5-2020 354 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13/03/2020 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4-3-2020 585 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ----------------- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (RTA) , ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 07/03/2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರರವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಬೀರಸಂದ್ರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7-3-2020 1.18 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07/03/2020 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 26-2-2020 2.11 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24-01-2020 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11 00ಗಂಟೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 16-1-2020 586 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಸಾಆ.ರಾಸಾಪ್ರಾ/ಸಭೆ-1/2021-22 ದಿ:06-12-2021 ರಂದು ನೆಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೂಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 03-12-2021 283.68 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-12-2021 11:45 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080