ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

ನಮೂನೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 23.5 KB ನಮೂನೆ 1
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ  ಪತ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 88.7 KB ನಮೂನೆ 1 ಎ

ಕಲಿಯುವವರ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ವರ್ಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರದ

ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 351 KB ನಮೂನೆ 2
ನಿರ್ವಾಹಕರ‌ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 4.51 KB ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 15

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ನಮೂನೆ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 175 KB ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 11
ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮೂನೆ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 194 KB ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 12
ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕುರಿತು ನಮೂನೆ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 124 KB ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 13
ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ನಮೂನೆ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 181 KB ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 16
ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಿನಾಶದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಕಲುಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ನಮೂನೆ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 185 KB ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ 17

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-09-2020 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin