ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ವಾಹನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2020 - 2021)

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2020 -

ಜನವರಿ

2021

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   448.92 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 450.49 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2019 - 2020)

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

1.

ಏಪ್ರಿಲ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಮೇ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಜೂನ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಜುಲೈ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  418 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.4 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  418 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8.

ನವೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  418 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10.

ಜನವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.5 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 42.7 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.5 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 95.6 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.

ಮಾರ್ಚ್‌

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.7 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 41.9 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2018 - 2019)

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್  ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

1.

ಏಪ್ರಿಲ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  43.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಮೇ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಜೂನ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  40.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಜುಲೈ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.4 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  41.9 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  42.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  41.6 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8.

ನವೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.4 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  41.9 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10.

ಜನವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 415 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 416 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.

ಮಾರ್ಚ್‌

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 416 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-06-2021 03:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ