ವಾಹನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2019 - 2020)

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

ಜನವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.5 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 42.7 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಫೆಬ್ರವರಿ

 ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.5 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 95.6 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಮಾರ್ಚ್

 ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 48.7 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 41.9 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಏಪ್ರಿಲ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 43.52 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 74.41 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5. ಮೇ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 43.75 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 73.19 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2018 - 2019)

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

1.

ಜನವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  415 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಮಾರ್ಚ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಏಪ್ರಿಲ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಮೇ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಜೂನ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.

ಜುಲೈ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8.

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  418 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10.

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.4 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  418 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.

ನವೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  418 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ   48.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2017 - 2018)

 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್  ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

1.

ಜನವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  45.4 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  42.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  45.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  42.2 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಮಾರ್ಚ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  225 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.

ಏಪ್ರಿಲ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  43.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಮೇ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  417 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಜೂನ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  40.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.

ಜುಲೈ

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.4 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  41.9 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8.

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  42.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10.

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  41.6 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.

ನವೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  416 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  48.4 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ/ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  41.9 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-08-2020 11:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin