ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಟೆಂಡರ್ ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಕಾಲಾವಧಿ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1 No.CT/F&B-3/PR-141/2016-17

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್‌ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 26-04-2021 230.25 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-1/ಪಿಆರ್-‌49/2020-21

U.P.S, EPABX, CC.TV, AC ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16-04-2021 530.17 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-1/ಪಿಆರ್-‌50/2020-21

ಕೊಳಾಯಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.eproc.karnataka.gov.in) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16-04-2021 547.51 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4 No.CT/F&B-3/PR-418/2013-14 ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 16-12-2020 78.3 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 No.CT/F&B-3/PR-76/2014-15

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 16-12-2020 77.8 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸಂ:ಸಾಆ:ಪೀಕ.3:ಪಿಆರ್.283:2010-11

ನೆಲಮಂಗಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ತಪಾಸಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 07-11-2020 222 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಸಂ:ಸಾಆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ-5/ಪಿಆರ್-‌72/2018-19

ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ www.eproc.karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 24-8-2020 222.95 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಸಂ:ಪ್ರಾಸಾಅ:ಬೆಂ(ಪೂರ್ವ):/ಟೆಂಡರ್/2020-21 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು(ಪೂರ್ವ) ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 20-6-2020 198 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸಂ:ಸಾಆ:ಪೀಕ.3:ಪಿಆರ್.283:2010-11 ನೆಲಮಂಗಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ತಪಾಸಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ www.eproc.karnataka.gov.in‌ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 10-6-2020 368 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-1/ಪಿಆರ್-‌01/2020-21 ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.eproc.karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 17-04-2020 381 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-04-2021 04:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ