ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಯುಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

KA 01

ಎಲ್.ದೀಪಕ್‌

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೋರಮಂಗಲ (ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ).

21ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಗರ ಹಳ್ಳಿ,

1ನೇ ವಲಯ, ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 102

080-25533525

080-25533545

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌ 25633525

9449863425/

9449864001

rtobngc-ka@nic.in

KA 02

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, (ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ).

 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, 12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010

080-23324388

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌ 23327188

9449864002

rtobngw-ka@nic.in

KA 03

ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,(ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ).

 

ಸಿ.ಎ-15, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್.‌ ಪೂರ್ವ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 043

080-29735218

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌ 25205079

9449863433/

9449864003

rtobnge-ka@nic.in

KA 04

  ರಮೇಶ್‌ ವಿ ಪಿ

     ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,(ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ).

 

3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560022

080-23376039/

23371538

9449863442

9449864004

rtobngn-ka@nic.in

KA 05

ಬಿ.ಎಮ್.ಸುರೇಶ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ).

 

ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011

080-26630989/

26633853

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:22440838‌

9449863448/

9449864005

rtobngs-ka@nic.in

KA 41

ಜಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಾನಂದ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.(ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ.

 

ಉಪ್‌ಕಾರ್‌ ಲೇ ಔಟ್ ಹತ್ತಿರ‌, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ-560056

080-23286712/13

9449863474/

9449864041

rtojnbt-ka@nic.in

KA 43

ಅಮರೇಶ್‌ ಚಾವ್ಲ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.,

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. 

 

ರಾಣಿ ಕ್ರಾಸ್, NH -7, ದೇವನಹಳ್ಳಿ – 562110

080-25264043

9449864043

artodhalli-ka@nic.in

KA 50

ಎಸ್.‌ ರಾಜು

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ.

 

ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560064

080-29729909/08

9449863458/

9449864050

rtoylnk-ka@nic.in

KA 51

 

ಸೌಂದರ್ಯಕೆ.ಎಸ್.

ಪ್ರ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ.

 

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಔಟ್, ಬಿಟಿಎಂ 4 ನೇ ಹಂತ, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ದೇವೇರಾಚಿಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560076.

080-29911921

9449863457/

9449864051

rtoecity-ka@nic.in

KA 53

ಉಮೇಶ್‌ ಪಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೆ. ಆರ್.‌ ಪುರಂ.

 

5/4,  ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯ ಮದ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ, ಕೆ. ಆರ್.‌ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560049

080-25617951/59

9449863453/

9449863454/

9449864053

rtokrpur-ka@nic.in

KA 57

ಜಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಾನಂದ

 

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಎಸ್.ಟಿ.ಯು ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ, ಶಾಂತಿನಗರ.

 

ಬೆಂಗಳೂರು -560 027

080-22230051/

22230110

9449864057

rtoarstu-ka@nic.in

KA 59

ಎ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್  

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಂದಾಪುರ.

 

ಸರ್ವೆ ನಂ:194 ಮತ್ತು 195, ಮರಸೂರು ಹಳ್ಳಿ,‌ ಚಂದಾಪುರ-ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 562106

080-27827265

9449864059

rto-chandapura@

karnataka.gov.in

  

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಯುಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

KA 06

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು.

 

ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು – 572101

0816-2278473, 2277644, 2276444

 9449863453

9449864006

rtotmkr-ka@nic.in

KA 07

ಜೆ. ವೆಂಕಟೇಸುಲು

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ.

 

ಸಾರಿಗೆ ಸೌಧ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ – 563101

ದೂ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌

08152-222039

 9449864007

rtoklr-ka@nic.in

KA 08

ವೆಂಕಟೇಶುಲು ಜೆ.

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.

 

ಕೋರಮಂಡಲ‌ – 563122

08153-260214

 9449864008

artokgf-ka@nic.in

KA 40

ಎ.ವಿವೇಕಾನಂದ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

 

ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ – 562101

08156-270446

9449863477/

9449863440

rtocbpr-ka@nic.in

KA 42

ಶಿವುಕುಮಾರ್‌ ಬಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ. 

 

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಘೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮನಗರ – 562159

ದೂ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌

27273471

9449863476/

9449864042

rtormgm-ka@nic.in

KA 44

ಎಸ್‌ ರಾಜು( ಪ್ರಭಾರ)

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಿಪಟೂರು.

 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ನೌಕರರ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ, ತಿಪಟೂರು – 572201

08134-254799

 9449864044 artotpt-ka@nic.in

KA 52

ಎಸ್.‌ ರಾಜು

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ.

 

ಎಸ್.ವಿ.ವೈ ನಂ. 63 ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬ್ಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು -562162

080-29511295

ದೂ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌

27728094

 9449864052

rtonmg-ka@nic.in

KA 64

ರಾಜಕುಮಾರ್‌

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ.

 

ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ., ಯಾರ್ಡ್‌, ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ – 572132

8137284222

 9449864064

rtomadugiri@gmail.com

KA 67

ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್‌ ರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ.

 

ಎ.ನಂ 780/744, ಡಬ್ಲ್ಯು.ನಂ.8, ಕಣ್ಣಂಪಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ

08154-298977

9449864067

ka67arto@gmail.com

  

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಯುಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

KA 09

ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು (ಪಶ್ಷಿಮ).

 

ಚಾಮರಾಜಪುರಂ – 570005

0821-2330364/

2334430

 9449863478/

9449864009

rtomysw-ka@nic.in

KA 55

ಶಫಿವುದ್ದೀನ್‌ ಖಾನ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು (ಪೂರ್ವ).

 

ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ, ಮೈಸೂರು (ಪೂರ್ವ) – 570019

0821-2570700

 9449863480/

9449864055

rtomyse-ka@nic.in

KA 10

ಸುಧಾಮಣಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.

 

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ – 571 313

08226-222444

 9449864010

rtochmgr-ka@nic.in

KA 11

ಟಿ.ಜಿ.ಹೇಮಾವತಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ.

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಡ್ಯ – 571401

08232-220031

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-227460‌

 9449863481/

9449864011

rtomndy-ka@nic.in

KA 12

ಎಸ್. ಎನ್.‌ ಮಧುರ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ.

 

ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ – 571201

08272-298785

 9449864012

rtomdkr-ka@nic.in

KA 13

ನಾರಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ.

 

ಬಿ. ಕಥಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ – 573201

08172- 240660/

240514

 9449863482/

9449864013

rtohsn-ka@nic.in

KA 45

ಭಗವಾನ್‌ ದಾಸ್‌ ಎಚ್‌ ಎಸ್

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಹುಣಸೂರು.

 

ಕರ್ವೆ ಇರ್ರಿಗೇಷನ್‌ ನಿಗಮ, ನಂ.1, ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಹುಣಸೂರು – 571105

0822-2252699

 9449864045

artohnsr-ka@nic.in

KA 46

ಭಗವಾನ್‌ ದಾಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ. 

 

ಬಾಲೆಗದ್ದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಬಿ.ಎಂ.ರೋಡ್, ಎನ್.ಎಚ್ .48, ಸಕಲೇಶಪುರ – 573314

08173-230746

 9449864046

artoskpura-ka@nic.in

KA 54

ಹೇಮಾವತಿ ಟಿ.ಜಿ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ.

 

ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ – 571432

08234-285598

 9449864054

artongmg-ka@nic.in

   

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಯುಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

KA 14

ಬಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.ಸೌಲ್ಯಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577201

0812-222209

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-226400‌

9449863483/

9449864014

dctsmg-tran-ka@nic.in

rtosmg-ka@nic.in

KA 15

ವಸುದೇವ ಬಿ. ಎನ್.

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಸಾಗರ.ಇಕ್ಕೆರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜಯ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸಾಗರ - 577401

ದೂ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌ 08183-226276

 9449864015

artosgr-ka@nic.in

KA 16

ಸಿ ಎಸ್‌ ಪ್ರಮುತೆಶ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.ಎನ್ಎಚ್ -4, ಡೀವೀಯೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – 577 501

08194-230434/

231894

 9449863484/

9449864016

rtoctg-ka@nic.in

KA 17

ಸಿ ಎಸ್‌ ಪ್ರಮುತೆಶ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ಲೆಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ – 577006

08192-259848/

232023

 9449863485/

9449864017

rtodvg-ka@nic.in

KA 18

ಮಲ್ಲೇಶ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.ಎಂ.ಎಲ್.ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – 577102

08262-220366

 9449864018

rtockm-ka@nic.in

KA 19

ಶ್ರೀಧರ್‌ ಕೆ ಮಲ್ಲಾಡ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು.ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟಾ, ನೆಹರು ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು - 575001

0824-2220577/

2448266

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:‌ 2422052

 9449863486/

9449864019

rtomng-ka@nic.in

KA 20

ಲಕ್ಮ್ಷೀನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಉಡುಪಿ.“ಸಾರಿಗೆ ಸೌಧ”, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ – 576103

0820-2575137

 9449864020

rtoudp-ka@nic.in

 

KA 21

ಎಸ್.‌ಅಸ್ ಫಾನ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು.ಪುತ್ತೂರು ದ.ಕ., ಕೆ.ಇ.ಬಿ., ಕಛೇರಿ ಬನ್ನೂರು ಎದುರುಗಡೆ, ಪುತ್ತೂರು- 574203

08251-230729

 9449864021

rtoptr-ka@nic.in

KA 66

ಗಾಯಿತ್ರಿ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿತರಿಕೆರೆ.ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ತರಿಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – 577102

  -------------

 9449864066

-----------------------

KA 70

ಕೆ. ಚರಣ್

 

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಬಂಟ್ವಾಳ.ನಂ. 21-65 / 2, ಬಿರ್ವಾ ಟವರ್, ಮೆಲ್ಕರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬಂಟ್ವಾಳ – 574231

08255-280504

 9449864070

artobantwal@gmail.com

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಯುಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

KA 22

ನಾಗೇಶ್‌ ವಿ.ಮುಂಡಾಸ್‌

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.

 

ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590016

0831-2465503

 9449863489/

9449864022

rtobgm-ka@nic.in

KA 23

ವಿಶಾಲ್‌ ಜಿ. ಪಿ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. 

 

ಎನ್‌.ಎಮ್‌., ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ – 591201

08338-272241/

274129

 9449864023

rtockd-ka@nic.in

KA 24

ನಾಗೇಶ್‌ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಮುಂದಸ್

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ.

 

ದೇವಳಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ – 591102

08288-233288/292412

 9449864024

artoblng-ka@nic.in

KA 25

ನೂರ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಪಾಷ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ).

 

ನವನಗರ ಪೋಸ್ಟ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ) – 580001

0836-2233929/

2233925/

2233920

 9449863492/

9449864025

rtodwd-ka@nic.in

KA 63

ಕೆ.ದಾಮೋದರ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

 

ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ), ಗಬ್ಬೂರ್ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

0836-2244550

 9449864063

rtodwdeast.63

@ka.gov.in

KA 26

ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್‌ ಬಿ ನಲ್ವಾರ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗದಗ್‌.

 

ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಗದಗ್‌ – 582102

08372-297219

 9449864026

rtogdg-ka@nic.in

KA 27

ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್ ಶಿರೋಳಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ.

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., ಹತ್ತಿರ, ಹಾವೇರಿ – 581110

08375-232299

 9449864027

rtohvr-ka@nic.in

KA 28

ವಸಂತ್ ಈಶ್ವರ್ ಚಾವನ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ.

 

ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ – 586101

08352-276228/276218

 9449863494/

9449864028

rtobjp-ka@nic.in

KA 65

ಈರಣ್ಣ ಎಸ್. ರಾಮಣ್ಣವರ್

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ.

 

ಬಾಂಬೆಚಾಲ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಫೆರೋ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್, ದಾಂಡೇಲಿ.

08284-230916

 9449864065

artodandeli@gmail.com

KA 29

ಆರ್.ಎಲ್.ಹೊಸಮನಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ.

 

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್  ಏರಿಯಾ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ – 577101

08354-235275/235276

 9449864029

rtobgkt-ka@nic.in

KA 30

ಜಾನ್‌ ಬಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್‌

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ.

 

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ., ತಪಾಸಣಾ ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ – 581301

08382-226364/229249

 9449864030

rtokwr-ka@nic.in

KA 31

ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಡಸಾಲಿ

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಶಿರಸಿ.

 

ಬಸಟ್ಟಿಕರೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿರಸಿ – 581402

08384-233090/234259

 9449864031

rtosrs-ka@nic.in

KA 47

ಬಸವನಪ್ಪ ಡಿ.

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ.

 

ವಿ.ಜಿ.ಪೈ ಕಟ್ಟಡ, ಗಣಪತಿ ಟವರ್, ನಂ .1267, ಎನ್.ಎಚ್ .7 ಹತ್ತಿರ, ಹೊನ್ನಾವರ-ಕುಮತಾ ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಾವರ – 571105

08387-220033

 9449864047

artohnr-ka@nic.in

KA 48

ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಹೊಸಮನಿ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ.

 

ಎಲ್.ಟಿ.ಎಸ್.‌, ನಂ. 4941, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ., ಯಾರ್ಡ್‌, ಜಮಖಂಡಿ – 587301

08353-238040

 9449864048

artojmkd-ka@nic.in

KA 49

ಹೇಮಾವತಿ ಟಿ. ಜಿ.

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಾಕ.

 

ಗೋಕಾಕ – 591 307

08332-224727

 9449864049

artogkk-ka@nic.in

KA 68

ವಾಸಿಮ್‌ಬಾಬ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು.

 

ನೋಂದಣಿ ಸಂ. 304-A/1A/1, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

083732-60452

 9449864068

artoranebennur

@gmail.com

KA 69

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಣುಕ ವೈ ಕಲಾಡಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ.

 

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ., ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹಿಂದೆ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

08335-242131

 9449864069

artormdg-ka69@gmail.com

KA 71

ವಿಶಾಲ ಜಿ.ಪಿ.(ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ.

ನಂ. 1219/ಎ/2ಎ/4ಹೆಚ್‌, ಅಥಣಿ - ಗೋಕಾಕ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಧಾನದ ಎದುರು, ಅಥಣಿ.

 08289-295777  9449863491  artoathani71@gmail.com

   

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಯುಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

KA 32

ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

 

ರಜಪುರ್‌ ಕ್ರಾಸ್, ಸೇದಮ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585105

08472-248805/

246926

 9449864032

rtoglb-ka@nic.in

KA 33

ಮಿಲ್ಲಿಂದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್.ಎಸ್‌

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ.

 

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., ಬಸ್ಸು ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ, ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಏರಿಯಾ, ಯಾದಗಿರಿ – 585201

08473-252580

 9449864033

rtoydgr-ka@nic.in

KA 34

ವಸೀಂ ಬಾಬಾ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

 

ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ – 583101

08392-240048/

244116/240038

 9449863496/

9449864034

rtoblr-ka@nic.in

KA 35

ಆನಂದ ಪಾರ್ಥನಳ್ಳಿ           

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

 

ನಂ. 180, ಹರಿಹರ ರಸ್ತೆ, ಅಮರಾವತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ – 583201

08394-230766/

231982

 9449864035

rtohsp-ka@nic.in

KA 36

ವಿಶಾಲ್‌ ಜಿ ಪಿ 

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು.

 

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು – 584101

08532-223329/

223094

 9449864036

rtorcr-ka@nic.in

KA 37

ಶೇಖರ್.‌ ಎನ್.

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ.

 

ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ., ಯಾರ್ಡ್‌, ಕೊಪ್ಪಳ – 583231

08539-220829/

225023

 9449864037

rtokpl-ka@nic.in

KA 38

ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಬಿ ಶಿರೋಲ್ಕರ್‌

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್‌.

 

ಏರ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್‌ – 585401

08482-226361

 9449864038

rtobdr-ka@nic.in

KA 39

ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌. ವಳಖಿಂಡೆ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ.

 

ಲೊಖಂಡೆ ಕಟ್ಟಡ, ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಬಿದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಾಲ್ಕಿ – 585328

08484-262582/

262194

9449864039

artoblk-ka@nic.in

KA 56

ಜಿ.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ್‌

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.

 

ಸಸ್ತಪುರ ಬಾಂಗರೆ, ಎನ.ಹೆಚ್. 9, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ – 585437

08481-256996

 9449864056

artobskln-ka@nic.in

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-04-2024 02:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080