ಸಚಿವಾಲಯ

ಕ್ರ.

ಸಂ.

 

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ)

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಕೋಡ್

ಕಛೇರಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಗೌರವ್‌ ಗುಪ್ತ,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

secretarytransport@
gamil.com

080

22032548

#153, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

2‌

ಎನ್‌. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ , ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ

transcom@nic.in

080

22214900

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ʼಎʼ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಹೆಚ್.‌ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027

3

ನಾಗರಾಜ್

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

deputysecretarytransport
2292@gmail.com

080

22032292

#125, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

4

ಎಂ. ಸತ್ಯವತಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

undersecretary.transport@ gmail.com

080

22032213

1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

5

ಬಿ. ನಂದಕುಮಾರ

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ,
ಸಾರಿಗೆ-2 ಶಾಖೆ

dosarige@gmail.com

080

22032014

1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

6

ಮಾಲ ಎಸ್.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ,

ಸಾರಿಗೆ-1 ಶಾಖೆ

transportsarige@gmail.com

080

22032914

1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

7

--

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಸ್ವೀ.ಮ.ರ ಶಾಖೆ

transportsarige@gmail.com

080

22032336

1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2020 11:40 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin