ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

4 (1) ಎ ಮತ್ತು 4 (1) ಬಿ

4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ

2023-2024

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) 

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  369.99 KB 4 (1) ಎ  210.28 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  1.66 MB 4 (1) ಎ  1.67 MB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  1.36 MB 4 (1) ಎ  1.61 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  781.00 KB 4 (1) ಎ 582.67 KB 4 (1) ಬಿ

 

 

2022 - 2023

    

 

                                                                       

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

 

ಭಾಷೆ

 

ಕಡತದ ಮೂಲ

 

4(1) 

 

4(1) ಬಿ

 

 

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

674.81 KB

4 (1) ಎ

340.20 KB

4 (1) ಬಿ

ಉಪಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

936.27 KB

4 (1) ಎ

774.34 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

531.03 KB

4 (1) ಎ

549.06 KB

4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

1.21 MB

4 (1) ಎ

1.33 MB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

238.32 KB

4 (1) ಎ

225.19 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

 941.09 KB

4 (1) ಎ

647.87 KB

4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ  ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

192.44  KB

4 (1) ಎ

435.18 KB

4 (1) ಬಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

282.34 KB

4 (1) ಎ

555.95 KB

4(1)ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

741.57 KB

4 (1) ಎ

576.30 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.14 MB 4 (1) ಎ 1.24 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ತುಮಕೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 211.95 KB 4 (1) ಎ 350.58 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 407.63 KB 4 (1) ಎ 906.06 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ  ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 460.35 KB 4 (1) ಎ 601.37 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 972.62 KB 4 (1) ಎ 1.08 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 772.44 KB 4 (1) ಎ 486.58 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 2.12 MB 4 (1) ಎ 3.55 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 3.98 MB 4 (1) ಎ 6.46 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.60 MB 4 (1) ಎ 6.77 MB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 330.48 KB 4 (1) ಎ 286.72 KB 4 (1) ಬಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 3 MB 4 (1) ಎ 416.80KB 4 (1) ಬಿ
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 528.65 KB 4 (1) ಎ 369.98 KB 4 (1) ಬಿ

 

 

 

 

2021 - 2022

                                                                             

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

 

ಭಾಷೆ

 

ಕಡತದ ಮೂಲ

 

4(1) 

 

4(1) ಬಿ

 

 

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

4.53 MB

4 (1) ಎ

5.78 MB

4 (1) ಬಿ

ಉಪಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

 1.17 MB

4 (1) ಎ

727.36 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

573.79 KB

4 (1) ಎ

1.61 MB

4 (1) ಬಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

356.22 KB

4 (1) ಎ

465.85 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

3.87 MB

4(1) ಎ

7 MB

4(1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

240.74 KB

4 (1) ಎ

713.88 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

606.66 KB

4 (1) ಎ

324.42 KB

4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 191.87 KB 4(1)ಎ 281.13 KB

4(1)ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 377.09 KB 4(1) ಎ 390.49 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೆ. ಆರ್.‌ ಪುರಂ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.25 MB 4 (1) ಎ 973.21 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 509.41 KB 4 (1) ಎ 667.79 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 114.46 KB 4 (1) ಎ 182.37 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 253.42 KB 4 (1)ಎ 785.88 KB 4(1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 531.33 KB 4 (1) ಎ 292.89 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕಸ್ತೂರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 716.74 KB 4(1) ಎ 584.27 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 2.44 MB 4(1) ಎ 366.05 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 811.35 KB 4 (1) ಎ 640.46 KB 4 (1) ಬಿ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 497.41 KB 4 (1) ಎ 3.12 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗದಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.58 MB 4 (1) ಎ 807.65 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 8.66 MB 4 (1) ಎ 8.92 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 548.44 KB 4 (1) ಎ 266.32 KB  4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಾಕ್ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 79.52 KB 4‌ (1)ಎ 148.82 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 642.04 KB 4 (1) ಎ 591.97 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಶಿರಸಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 621.63 KB 4 (1) ಎ 506.46 KB 4 (1) ಬಿ
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 337.09 KB 4 (1) ಎ  96.13 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 375.43 KB 4 (1) ಎ 422.57 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬಂಟ್ವಾಳ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  284.48 KB 4 (1)ಎ 296.98 KB 4(1)ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 494.49 KB 4 (1) ಎ 272.54 KB 4 (1) ಬಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 813.08 KB 4 (1) ಎ 4.81 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಾರವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 673.56 KB 4(1)ಎ 773.43 KB 4(1)ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  267.39 KB 4(1)ಎ   372.39 KB 4(1)ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ತುಮಕೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 337.08 KB 4 (1) ಎ 96.13 KB 4 (1)ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 211.00 KB 4 (1) ಎ 183.87 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.57 MB 4 (1) ಎ 4.68 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 369.28 KB 4 (1) ಎ 369.28 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 202.55 KB 4 (1) ಎ 202.55 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ವಿಜಯಪುರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  503.09 KB 4(1) ಎ 591.08 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 236.52 KB 4 (1) ಎ 433.67 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 465. 63 KB  4 (1) ಎ  643.12 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 530.94 KB 4 (1) ಎ 450.97 KB 4 (1) ಬಿ
ಝಳ್ಕಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 146.91 KB 4 (1) ಎ 306.62 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 971.74 KB 4 (1) ಎ 952.42 KB 4 (1) ಬಿ
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 315.89 KB 4 (1) ಎ 1.62 MB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 807.17 KB 4(1) ಎ  227.97 KB 4(1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ರಾಯಚೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.27 MB 4(1) ಎ 1.05 MB 4(1)ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪಳ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 393.24 KB 4(1) ಎ 393.24 KB 4(1)ಬಿ
ಹುಮನಾಬಾದ್, ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 182.62 KB 4 (1) ಎ 282.92 KB 4 (1) ಬಿ
ಅಳಂದ, ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 330.66 KB 4 (1) ಎ 191.54 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 287.34 KB 4 (1) ಎ 288.89 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 101.86 KB 4 (1) ಎ 238.73 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 581.65 KB 4 (1) ಎ 594.72 KB 4 (1) ಬಿ
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 282.34 KB 4 (1)ಎ 555.95 KB 4(1)ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 970.47 KB 4 (1) ಎ 1.05 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 2.45 MB 4 (1) ಎ 4.16 MB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 329.56 KB 4 (1) ಎ 287.13 KB 4 (1) ಬಿ

 

      

 

 

4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ

           2020 - 2021

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

 

ಭಾಷೆ

 

ಕಡತದ ಮೂಲ

 

4(1) 

 

4(1) ಬಿ

 

 

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

137.59 KB

4 (1) ಎ

832.49 KB

4 (1) ಬಿ

ಉಪಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

 1.29 MB

4 (1) ಎ

964.30 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

752.40 KB 4 (1) ಎ 487.88 KB 4 (1) ಬಿ
 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  93.52 KB 4 (1) ಎ  281.29 KB 4 (1) ಬಿ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 268.81 KB 4 (1) ಎ 1.83 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 158.17 KB 4 (1) ಎ 486.16 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.50 MB 4 (1) ಎ 916.67 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಿಪಟೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 2.08 MB 4 (1) ಎ 876.06 KB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 305.72 KB 4 (1) ಎ 219.99 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.12 MB 4 (1) ಎ 1.58 MB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 6.77 MB 4 (1) ಎ 6.77 MB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  752.35 KB 4 (1) ಎ 339.69 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಯಶವಂತಪುರ)

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 492.23 KB 4 (1) ಎ 634.84 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.13 MB 4 (1) ಎ 943.62 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 589.35 KB 4 (1) ಎ 589.35 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (ಕಸ್ತೂರಿನಗರ)

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 644.46 KB 4 (1) ಎ 464.50 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 233.51KB 4 (1) ಎ 593.60KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 448.76 KB 4 (1) ಎ 266.32 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಬಿಜಾಪುರ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 854.38 KB 4 (1) ಎ 753.71 KB 4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 745.70 KB 4 (1) ಎ 618.79 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪಳ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 157.97 KB 4 (1) ಎ 412.07 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 316.14 KB 4 (1) ಎ 316.14 KB 4 (1) ಬಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 331.06 KB 4 (1) ಎ 95.52 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಚಂದಾಪುರ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.34 MB 4 (1) ಎ 4.47 MB 4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 271.43 KB 4 (1) ಎ 352.22 KB 4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬಂಟ್ವಾಳ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 284.32 KB 4 (1) ಎ 296.28 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಪುತ್ತೂರು

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 211.85 KB 4 (1) ಎ 298.75 KB 4 (1) ಬಿ
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.36 MB 4 (1) ಎ 1.15 MB 4 (1) ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 191.87 KB 4 (1) ಎ 281.73 KB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಯನಗರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.13 MB 4 (1) ಎ 1.10 MB 4 (1) ಬಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 396.18 KB 4 (1) ಎ 352.23 KB 4(1)ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.10 MB 4(1) ಎ 483.75 KB 4(1)ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  204.12 KB 4(1)ಎ  397.21 KB

 4(1)ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 173.70 KB 4 (1) ಎ 437.26 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 465.36 MB 4(1) ಎ 529.06 KB

4(1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 527.02 KB 4(1) ಎ  352.70 KB

4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 510.30 KB 4 (1) ಎ 274.21 KB

4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ 

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 270.26 KB 4(1)ಎ  444.48 KB

4(1)ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  212.98 KB 4 (1) ಎ  185.71 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  235.50 KB 4 (1) ಎ 433.84 KB

4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 971.18 KB 4 (1) ಎ 950.20 KB 4 (1) ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 328.18 KB 4 (1) ಎ 285.98 KB 4 (1) ಬಿ

 

2019 - 2020

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  507 KB

4 (1) ಎ

488 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 2.66 MB

4 (1) ಎ

581 KB 4 (1) ಬಿ
ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 384 KB 4 (1) ಎ 261 KB 4 (1) ಬಿ
ಕೊಪ್ಪಳ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 143 KB 4 (1) ಎ 419 KB 4 (1) ಬಿ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  77 KB 4 (1) ಎ 570 KB 4 (1) ಬಿ
ಯಲಹಂಕ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 448 KB 4 (1) ಎ 561 KB 4 (1) ಬಿ
ಹುಣಸೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 404 KB 4 (1) ಎ 348 KB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ಜಯನಗರ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1017 KB 4 (1) ಎ 872 KB 4(1) ಬಿ
ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 338 KB 4 (1) ಎ 268 KB 4 (1) ಬಿ
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 892 KB 4 (1) ಎ 712 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 278 KB 4 (1) ಎ 539 KB 4 (1) ಬಿ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.07 MB 4 (1) ಎ 1.45 MB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  288.64 KB 4 (1) ಎ  590.97 KB 4 (1) ಬಿ
ಕಾರವಾರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 158.27 KB 4 (1) ಎ 484.58 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.43 MB 4 (1) ಎ 912.12 KB 4 (1) ಬಿ
ತರೀಕೆರೆ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 302.98 KB 4 (1) ಎ 211.97 KB 4 (1) ಬಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 9.61 MB 4 (1) ಎ 9.61 MB 4 (1) ಬಿ
ಗದಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.36 MB 4 (1) ಎ 338.66 KB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಯಶವಂತಪುರ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 328.40 KB 4 (1) ಎ 546.50 KB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (ಕಸ್ತೂರಿನಗರ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 649.96 KB 4 (1) ಎ 462.48 KB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 300.16KB 4 (1) ಎ 590.97KB 4 (1) ಬಿ
ಬಿಜಾಪುರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 853.99 KB 4 (1) ಎ 755.97 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 744.59 KB 4 (1) ಎ 1.41 MB 4 (1) ಬಿ
ಕೊಪ್ಪಳ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 155.63 KB 4 (1) ಎ 408.50 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.36 MB 4 (1) ಎ 4.44 MB 4 (1) ಬಿ
ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 270.95 KB 4 (1) ಎ 350.84 KB 4 (1) ಬಿ

ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕಲಬುರಗಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 640.73 KB 4 (1) ಎ 380.07KB 4 (1)ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಢ (ಪಶ್ಚಿಮ)

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ  495.78 KB 4(1)ಎ  697.81 KB 4(1)ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಮಧುಗಿರಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 267.47 KB 4(1)ಎ  407.44 KB 4(1)ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 211.17 KB 4 (1) ಎ 188.70 KB 4 (1) ಬಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ  ಇಲಾಖೆ 969.25 KB 4 (1) ಎ 950.54 KB 4 (1) ಬಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ

 ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 3.98 MB 4 (1) ಎ 647.42 KB 4 (1) ಬಿ

 

2018 - 19

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಳಂದ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  69 KB

4(1) ಎ

 109 KB 4(1) ಬಿ

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  130 KB 4(1) ಎ  113 KB 4(1) ಬಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  47 KB

4(1) ಎ

 120 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  146 KB

4(1) ಎ

 164 KB 4(1) ಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  432 KB

4(1) ಎ

 372 KB 4(1) ಬಿ

ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  112 KB

4(1) ಎ

 94 KB 4(1) ಬಿ
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 145 KB

4(1) ಎ

208 KB 4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  106 KB

4(1) ಎ

 236 KB 4(1) ಬಿ

ಯಶವಂತಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  258 KB

4(1) ಎ

 303 KB 4(1) ಬಿ

ಜಯನಗರ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 333 KB

4(1) ಎ

344 KB 4(1) ಬಿ

ತುಮಕೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  198 KB

4(1) ಎ

 291 KB 4(1) ಬಿ

ಕೋಲಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  210 KB

4(1) ಎ

 303 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  333 KB

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  119 KB 4(1) ಎ  104 KB 4(1) ಬಿ

ಮಡಿಕೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  209 KB

4(1) ಎ

 109 KB 4(1) ಬಿ

ಹಾಸನ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  380 KB

4(1) ಎ

 118 KB 4(1) ಬಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  134 KB

4(1) ಎ

 230 KB 4(1) ಬಿ

ಸಾಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  48 KB 4(1) ಎ  119 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 885 KB

4(1) ಎ

213KB 4(1) ಬಿ
ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 356 KB 4(1) ಎ 139 KB 4(1) ಬಿ
ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  188 KB 4(1) ಎ  145 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  143 KB

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  140 KB

4(1) ಎ

 134 KB 4(1) ಬಿ

ದಾರವಾಡ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  116 KB

4(1) ಎ

 169 KB 4(1) ಬಿ

ಹಾವೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  162 KB 4(1) ಎ  434 KB 4(1) ಬಿ

ವಿಜಯಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  215 KB 4(1) ಎ  169 KB 4(1) ಬಿ

ಕಾರವಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  56 KB

4(1) ಎ

 119 KB 4(1) ಬಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 226 KB

4(1) ಎ

 151 KB 4(1) ಬಿ

ಯಾದಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  166 KB

4(1) ಎ

 90 KB 4(1) ಬಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 184 KB 4(1) ಬಿ

ಬೀದರ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  54 KB

4(1) ಎ

 150 KB 4(1) ಬಿ

ಭಾಲ್ಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  53 KB

4(1) ಎ

 120 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  54 KB

4(1) ಎ

 926 KB 4(1) ಬಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  124 KB

4(1) ಎ

 148 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಮನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  42 KB

4(1) ಎ

 240 KB 4(1) ಬಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 139 KB

4(1) ಎ

196 KB 4(1) ಬಿ

ಹುಣಸೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  206 KB 4(1) ಎ  183 KB 4(1) ಬಿ

ಗೋಕಾಕ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  62 KB 4(1) ಎ  137 KB 4(1) ಬಿ

ಯಲಹಂಕ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  166 KB 4(1) ಎ  211 KB 4(1) ಬಿ

ಜಮಖಂಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  205 KB

4(1) ಎ

 138 KB 4(1) ಬಿ

ನೆಲಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  262 KB

4(1) ಎ

 202 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  168 KB

4(1) ಎ

 170 KB 4(1) ಬಿ

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 161 KB 4(1) ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.87 MB

4(1) ಎ

 480 KB 4(1) ಬಿ

ದಾಂಡೇಲಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  123 KB 4(1) ಎ  179 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  61 KB 4(1) ಎ  138 KB 4(1) ಬಿ

ಝಳಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  67 KB

4(1) ಎ

 142 KB 4(1) ಬಿ

ಪುತ್ತೂರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  392 KB

4(1) ಎ

 266 KB 4(1) ಬಿ

ಧಾರವಾಢ (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 495.33 KB

4(1)ಎ

701.14 KB 4(1)ಬಿ

 

2017 - 18

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಳಂದ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  69 KB

4(1) ಎ

 107 KB 4(1) ಬಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  25 KB

4(1) ಎ

 106 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  98 KB

4(1) ಎ

 128 KB  4(1) ಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  461 KB

4(1) ಎ

 411 KB 4(1) ಬಿ

ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  122 KB

4(1) ಎ

 89 KB 4(1) ಬಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 79 KB

4(1) ಎ

484 KB 4(1) ಬಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  138 KB

4(1) ಎ

 311 KB 4(1) ಬಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು(ನಗರ)

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ -------

------

 58 KB 4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  106 KB

4(1) ಎ

 236 KB 4(1) ಬಿ

ಯಶವಂತಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  281 KB

4(1) ಎ

 324 KB 4(1) ಬಿ

ಜಯನಗರ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 389 KB

4(1) ಎ

368 KB 4(1) ಬಿ

ತುಮಕೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  866 KB

4(1) ಎ

 292 KB 4(1) ಬಿ

ಕೋಲಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  229 KB

4(1) ಎ

 319 KB 4(1) ಬಿ

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  48 KB

4(1) ಎ

 142 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  329 KB

4(1) ಎ

 171 KB 4(1) ಬಿ

ಮಂಡ್ಯ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  866 KB

4(1) ಎ

 166 KB 4(1) ಬಿ

ಮಡಿಕೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  181 KB

4(1) ಎ

 109 KB 4(1) ಬಿ

ಹಾಸನ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  391 KB

4(1) ಎ

 118 KB 4(1) ಬಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  170 KB

4(1) ಎ

 278 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 273 KB

4(1) ಎ

141 KB 4(1) ಬಿ
ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 356 KB 4(1) ಎ 139 KB 4(1) ಬಿ
ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  203 KB 4(1) ಎ  143 KB 4(1) ಬಿ
ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  191 KB 4(1) ಎ  118 KB 4(1) ಬಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  152 KB

4(1) ಎ

 143 KB 4(1) ಬಿ

ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  137 KB

4(1) ಎ

 139 KB 4(1) ಬಿ

ದಾರವಾಡ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  149 KB

4(1) ಎ

 271 KB 4(1) ಬಿ

ಕಾರವಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  56 KB

4(1) ಎ

 127 KB 4(1) ಬಿ

ಶಿರ್ಸಿ

ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  112 KB

4(1) ಎ

 79 KB 4(1) ಬಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 259 KB

4(1) ಎ

 177 KB 4(1) ಬಿ

ಯಾದಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  105 KB

4(1) ಎ

 186 KB 4(1) ಬಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 164 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಯಚೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  196 KB

4(1) ಎ

 191 KB 4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  106 KB

4(1) ಎ

 236 KB 4(1) ಬಿ

ಬೀದರ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  74 KB

4(1) ಎ

 179 KB 4(1) ಬಿ

ಭಾಲ್ಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  76 KB

4(1) ಎ

 146 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  43 KB

4(1) ಎ

 855 KB 4(1) ಬಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  114 KB

4(1) ಎ

 131 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಮನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  41 KB

4(1) ಎ

 246 KB 4(1) ಬಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 139 KB

4(1) ಎ

196 KB 4(1) ಬಿ

ತಿಪಟೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  675 Kb

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಸಕಲೇಶಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  231 KB

4(1) ಎ

 765 KB 4(1) ಬಿ

ಹೊನ್ನಾವರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  167 KB

4(1) ಎ

 255 KB 4(1) ಬಿ

ಜಮಖಂಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  201 KB

4(1) ಎ

 131 KB 4(1) ಬಿ

ನೆಲಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  262 KB

4(1) ಎ

 202 KB 4(1) ಬಿ

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ --------

--------

259 KB 4(1) ಬಿ

ನಾಗಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 184 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  170 KB

4(1) ಎ

 157 KB 4(1) ಬಿ

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 153 KB 4(1) ಬಿ

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  181 KB

4(1) ಎ

 111 KB 4(1) ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.78 MB

4(1) ಎ

 359 KB 4(1) ಬಿ

ನಂಗ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  103 KB

4(1) ಎ & ಬಿ

-------- ------

ರಾಯಲ್‌ ಪಡು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  103 KB

4(1) ಎ & ಬಿ

------- ------

ಝಳಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  67 KB

4(1) ಎ

 134 KB 4(1) ಬಿ

 

2016 - 17

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  140 KB

4(1) ಎ

 114 KB 4(1) ಬಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  24 KB

4(1) ಎ

 105 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  98.5 KB

4(1) ಎ

 136 KB  4(1) ಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  499 KB

4(1) ಎ

 336 KB  4(1) ಬಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  38 KB

4(1) ಎ

 92 KB  4(1) ಬಿ

ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  88 KB

4(1) ಎ

 88 KB  4(1) ಬಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  45 KB

4(1) ಎ

 254 KB  4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  123 KB

4(1) ಎ

 141 KB  4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  109 KB

4(1) ಎ

 220 KB  4(1) ಬಿ

ಯಶವಂತಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  306 KB

4(1) ಎ

 374 KB  4(1) ಬಿ

ತುಮಕೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.08 MB

4(1) ಎ

 332 KB  4(1) ಬಿ

ಕೋಲಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  226 KB

4(1) ಎ

 330 KB  4(1) ಬಿ

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  48 KB

4(1) ಎ

 128 KB  4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.86 MB

4(1) ಎ

 719 KB  4(1) ಬಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  121 KB

4(1) ಎ

 103 KB  4(1) ಬಿ

ಮಂಡ್ಯ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  865 KB

4(1) ಎ

 166 KB  4(1) ಬಿ

ಮಡಿಕೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  814 KB

4(1) ಎ

 588 KB  4(1) ಬಿ

ಹಾಸನ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  393 KB

4(1) ಎ

 130 KB  4(1) ಬಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  729 KB

4(1) ಎ

 343 KB  4(1) ಬಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  253 KB

4(1) ಎ

 178 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  161 KB

4(1) ಎ

 134 KB  4(1) ಬಿ

ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  447 KB

4(1) ಎ

 585 KB  4(1) ಬಿ

ದಾರವಾಡ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  220 KB

4(1) ಎ

 225 KB  4(1) ಬಿ

ಗದಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  652 KB

4(1) ಎ

 983 KB  4(1) ಬಿ

ಹಾವೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  147 KB

4(1) ಎ

 144 KB  4(1) ಬಿ

ವಿಜಯಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  229 KB

4(1) ಎ

 168 KB  4(1) ಬಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  628 KB

4(1) ಎ

 412 KB  4(1) ಬಿ

ಕಾರವಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  57 KB

4(1) ಎ

 130 KB  4(1) ಬಿ

ಶಿರ್ಸಿ

ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  156 KB

4(1) ಎ

 108 KB  4(1) ಬಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  554 KB

4(1) ಎ

 590 KB  4(1) ಬಿ

ಯಾದಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 185 KB  4(1) ಬಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  241 KB

4(1) ಎ

 165 KB  4(1) ಬಿ

ರಾಯಚೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  233 KB

4(1) ಎ

 158 KB  4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  112 KB

4(1) ಎ

 187 KB  4(1) ಬಿ

ಬೀದರ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  74 KB

4(1) ಎ

 164 KB  4(1) ಬಿ

ಭಾಲ್ಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  91 KB

4(1) ಎ

 129 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  55 KB

4(1) ಎ

 181 KB  4(1) ಬಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  110 KB

4(1) ಎ

 127 KB  4(1) ಬಿ

ರಾಮನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  95 KB

4(1) ಎ

 219 KB  4(1) ಬಿ

ತಿಪಟೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  682 Kb

4(1) ಎ

 174 KB  4(1) ಬಿ

ಹುಣಸೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  181 KB

4(1) ಎ

 139 KB  4(1) ಬಿ

ಸಕಲೇಶಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  977 KB

4(1) ಎ

 977 KB  4(1) ಬಿ

ಹೊನ್ನಾವರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  81 KB

4(1) ಎ

 131 KB  4(1) ಬಿ

ಜಮಖಂಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  275 KB

4(1) ಎ

 127 KB  4(1) ಬಿ

ಗೋಕಾಕ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  64 KB

4(1) ಎ

 127 KB  4(1) ಬಿ

ನೆಲಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  272 KB

4(1) ಎ

 209 KB  4(1) ಬಿ

ನಾಗಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  198 KB

4(1) ಎ

 180 KB  4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  166 KB

4(1) ಎ

 169 KB  4(1) ಬಿ

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 182 KB  4(1) ಬಿ

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  89 KB

4(1) ಎ

 187 KB  4(1) ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  198 KB

4(1) ಎ

 180 KB  4(1) ಬಿ

ದಾಂಡೇಲಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  64 KB

4(1) ಎ

 144 KB  4(1) ಬಿ

ತರಿಕೆರೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  570 KB

4(1) ಎ

 99 KB  4(1) ಬಿ

ನಂಗ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  123 KB

4(1) ಎ

 123 KB  4(1) ಬಿ

ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕಲಬುರಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  587.39 KB  4(1) ಎ  373.20 KB  4(1) ಬಿ

ರಾಯಲ್‌ ಪಡು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  103 KB

4(1) ಎ

 103 KB  4(1) ಬಿ

ಝಳಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  67 KB

4(1) ಎ

 131 KB  4(1) ಬಿ
     

 

 138 KB  4(1) ಬಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-05-2024 01:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080